Algemene Voorwaarden

Algemeen
Artikel 1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen LCA, nader
te noemen de aannemer, en haar wederpartij, nader te noemen de opdrachtgever. Anders luidende
voorwaarden maken daarvan geen deel uit, behoudens in geval de aannemer met aanvulling en/of
wijzigingen schriftelijk heeft ingestemd. Bij gebreke van een zodanige instemming binden gemelde
aanvulling en/of wijziging de aannemer niet. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van deze
voorwaarden door de aannemer te eniger tijd toegepast en ten voordele van de opdrachtgever geven
laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop te beroepen of de toepassing van zulk een aanvulling
en/of als vaststaande voor zich op te eisen.

Offertes en opdrachten
Artikel 2
Alle offertes zijn vrijblijvend, maar met de verstande dat de aannemer de door hem geoffreerde
prijzen gestand doet gedurende een periode van 30 dagen vanaf dagtekening van de offerte. De
overeenkomst komt eerst tot stand nadat de aannemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of
bevestigd, dan wel met de aannemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel
met de uitvoering van de overeenkomst een begin heeft gemaakt.

Tekeningen, ontwerpen
Artikel 3
Door of in opdracht van de aannemer vervaardigde tekeningen, technische beschrijvingen,
ontwerpen en berekeningen, blijven eigendom van de aannemer en maken deel uit van de
overeenkomst indien en voor zover daar naar is verwezen.
Daar waar de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de omschrijving.

Prijzen
Artikel 4
De door de aannemer opgegeven prijzen luiden in Euro; s exclusief BTW en zijn gebaseerd op ten
tijde van de offerte bestaande kosten van materialen, lonen, vrachtkosten enz. Indien en voor zover
de termijn tussen de datum van de offerte en oplevering een tijdvak van 6 maanden overschrijdt en
een der prijscomponenten wordt verhoogd, heeft de aannemer het recht de prijs dienovereenkomstig
aan te passen, ook al vindt de aanpassing plaats als gevolg van al bij het uitbrengen van de offerte te
voorziene omstandigheden. Prijsverhogingen welke binnen genoemde tijdvak plaatsvinden, binden
de opdrachtgever niet, behoudens in geval het prijsverhogingen betreft waartoe de aannemer op
grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is. In geval een prijs niet uitdrukkelijk is
overeengekomen, wordt de opdracht – ongeacht een eventuele eerdere offerte/prijs-tegen de ten
tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Levering
Artikel 5
Levering van goederen geschiedt franco aan huis, behoudens daar waar het orders betreft van
minder dan € 250,00 of deelvracht. Overeengekomen (op) leveringstermijnen zullen door de
aannemer zoveel mogelijk in acht worden genomen. Bij overschrijding zal de aannemer contact met
de opdrachtgever opnemen, teneinde in goed overleg een nieuwe, voor beide partijen, redelijke (op)
leveringstermijn vast te stellen. In geval de aannemer de aldus vastgestelde termijn wederom
overschrijdt en dat aan haar verwijtbaar is, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te
ontbinden en wel 4 weken na ontvangst door de aannemer van een aangetekende sommatie tot (op)
levering, indien aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De aannemer neemt geen
aansprakelijkheid op zich voor schade die het gevolg is van overschrijding van de (op) levering.
Iedere (deel) (op) levering wordt als afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle
rechtsgevolgen daaraan verbonden.

Oplevering
Artikel 6
1. van oplevering van werk is sprake:
a. wanneer de aannemer de opdrachtgever ervan in kennis stelt dat het werk is voltooid en de
aannemer het werk heeft goedgekeurd;
b. wanneer de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is
voltooid en de opdrachtgever het nalaat het werk binnen 8 dagen na dagtekening van gemelde
kennisgeving op te nemen;
c. indien en voor zover het werk de opdrachtgever in gebruik wordt genomen.
2. Bij onthouding van het werk is de opdrachtgever verplicht daarvan schriftelijk mededeling te
doen aan de aannemer, onder opgaaf van redenen.

Betaling
Artikel 7
De aannemer behoudt zich het recht voor te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de
nakoming van de betalingsverplichting, dan wel een aanbetaling verricht tot maximale 35% van de
overeengekomen prijs, of – in geval een aanbetaling is gedaan-het restant daarvan, ter keuze van de
aannemer terstond bij (op) levering te voldoen dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na
dagtekening factuurdatum. Iedere korting moet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien betaling in termijnen is
overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na (termijn) factuurdatum,
bij gebreke waarvan de aannemer gerechtigd is de werkzaamheden op te schorten tot het moment
dat de betaling heeft plaats gevonden. Het hiervoor bepaalde laat onverlet het recht van de
aannemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten. Bij overschrijding van de
overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of
een gedeelte daarvan en verkeert de opdrachtgever van rechtswege in gebreke zonder dat een
afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.
De tengevolge van in gebreke blijven van de opdrachtgever ontstane kosten van invordering,
gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke kosten worden begroot op minstens 15% van de
openstaande hoofdsom en de daarover verschuldigde rente, dat met een absoluut minimum van €
45,00. De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen met enige vordering op de
aannemer.

Meer en minder werk
Artikel 8
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. in geval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. in geval van aanwijzingen door of vanwege overheid, op grond van wettelijke voorschriften of
betrekkingen, tenzij de aannemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst daarmede bekend
was of had behoren te zijn.
c. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en de verrekenbare hoeveelheden.
2. Wijzigingen als in lid 1 sub a omschreven dienen schriftelijk te geschieden. Het gemis van een
schriftelijk stuk laat de aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op verrekening onverlet
doch brengt mede dat het bewijs van de wijzigingen rust op degene die de
aanspraak maakt.

Overmacht
Artikel 9
De aannemer is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin de uitvoering van
de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, redelijkerwijs niet van haar kunnen
worden gevergd, ten gevolge van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, niet te
wijten zijn aan haar schulden, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komen dan wel in haar risicosfeer liggen. In geval van overmacht
heeft de aannemer het recht om, ter hare keuze, haar verplichtingen op te schorten dan wel de
overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dat door
een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke
tussenkomst is vereist en zonder dat de aannemer is gehouden tot de vergoeding van kosten,
schaden of interesten. Als overmacht wordt onder meer aangemerkt: staking, demonstraties, oorlog,
oorlogsdreiging, oproer, terreurdaden, molest, overstroming,
ijsgang, waterschade, brand, ongevallen, overheidsmaatregelen, storingen in de middelen van
transport, evenals toerekenbare niet nakoming van de leveranciers van de aannemer.

Reclames
Artikel 10
Reclames betreffende facturen als ook betreffende gebreken in het (op) geleverde dienen door de
opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer te worden medegedeeld, deze laatste met vermelding
van de geconstateerde tekortkomingen. De reclametermijn bedraagt 14
dagen. Bij direct waarneembare gebreken neemt de reclametermijn een aanvang op het moment van
(op) levering en bij onzichtbare/verborgen gebreken op het moment dat een gebrek is
geconstateerd of had behoren te worden, maar met dien verstande dat iedere afspraak vervalt na
afloop van 6 maanden na (op) levering. Reclames van welke aard ook schorten de
betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Goederen welke door de opdrachtgever zijn
verwerkt of doorgeleverd worden zijn geacht te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever het
gebrek middels een eenvoudige controle had kunnen/behoren te constateren. Het terugbrengen/
zenden/ nemen van goederen wordt door de aannemer eerst aanvaard nadat zij daarmee schriftelijk
heeft ingestemd. Indien de reclame door de aannemer akkoord wordt bevonden, worden de
goederen naar de keuze van de aannemer, vergoed of vervangen. Een reclame heeft geen invloed op
andere leveringen, die al eerder hebben plaats gevonden of later zullen plaatsvinden, ook niet indien
genoemde (op) leveringen uit hoofde van dezelfde overeenkomst geschieden.
Reclames betreffende geringe afwijkingen in aantallen, gewicht, kleur en maatvoering komen niet
voor reclame in aanmerking.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11
Alle door de aannemer geleverde goederen, ook al betreft het andere door de aannemer voordien of
nadien geleverde goederen van die waarop de niet betaalde factuur betrekking heeft, blijft haar
eigendom totdat alle facturen van de aannemer zijn voldaan.

Aansprakelijkheid van de aannemer
Artikel 12
De aannemer aanvaardt aansprakelijkheid voor schade aan het werk c.q. andere werken indien en
voor zover deze is ontstaan dooropzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haar, haar personeel of
ander onder haar toezicht vallende personen.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Artikel 13
De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig en in de juiste vorm aanleveren van de door de
aannemer benodigde gegevens en bescheiden. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid daarvan. De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid van de door of namens hem
voorgeschreven constructies of werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals van de door of namens hem gegevens orders en
aanwijzingen. Indien hetgeen door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld dan wel door
hem wordt
voorgeschreven gebreken heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte
schade.

Geschillen
Artikel 14
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, Tenzij partijen hun geschillen
aan de Raad van arbitrage mochten hebben onderworpen zullen de geschillen voor zover behorende
tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden berecht door de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

AVA 2013
Bouwend Nederland heeft in 2013 de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het
bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) vervangen door een meer eigentijdse versie, de Algemene
Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013). De AVA 1992 en de AVA 2013 zijn
geschreven voor de situatie dat je geen voortdurend deskundig toezicht, de zogenaamde directie, op
de bouwplaats hebt.Ten opzichte van de AVA 1992 is de AVA 2013 ingrijpend gewijzigd. Veel
wijzigingen zijn in het voordeel van de aannemer, maar op veel onderdelen is de AVA 2013 ook
aangepast aan het Burgerlijk Wetboek.
Voor garantieregelingen verwijzen wij u graag naar de Consumentenvoorwaarden verbouwingen
van stichting bouwgarant 2015.