ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen
Artikel 1

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen LCA, nader te noemen de aannemer, en haar wederpartij, nader te noemen de opdrachtgever. Anders luidende voorwaarden maken daarvan geen deel uit, behoudens in geval de aannemer met aanvulling en/of wijzigingen schriftelijk heeft ingestemd. Bij gebreke van een zodanige instemming binden gemelde aanvulling en/of wijziging de aannemer niet. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van deze voorwaarden door de aannemer te eniger tijd toegepast en ten voordele van de opdrachtgever geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop te beroepen of de toepassing van zulk een aanvulling en/of als vaststaande voor zich op te eisen.

Offertes en opdrachten
Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, maar met de verstande dat de aannemer de door hem geoffreerde prijzen gestand doet gedurende een periode van 30 dagen vanaf dagtekening van de offerte. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de aannemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de aannemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een begin heeft gemaakt.

Tekeningen, ontwerpen
Artikel 3

Door of in opdracht van de aannemer vervaardigde tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, blijven eigendom van de aannemer en maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover daar naar is verwezen. Daar waar de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de omschrijving.

Prijzen
Artikel 4

De door de aannemer opgegeven prijzen luiden in euro’ s exclusief BTW en zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte bestaande kosten van materialen, lonen, vrachtkosten enz. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de offerte en oplevering een tijdvak van 6 maanden overschrijdt en een der prijscomponenten wordt verhoogd, heeft de aannemer het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt de aanpassing plaats als gevolg van al bij het uitbrengen van de offerte te voorziene omstandigheden. Prijsverhogingen welke binnen genoemde tijdvak plaatsvinden, binden de opdrachtgever niet, behoudens in geval het prijsverhogingen betreft waartoe de aannemer op grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is. In geval een prijs niet uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de opdracht – ongeacht een eventuele eerdere offerte/prijs-tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Levering
Artikel 5

Levering van goederen geschiedt franco aan huis, behoudens daar waar het orders betreft van minder dan € 250,00 of deelvracht. Overeengekomen (op) leveringstermijnen zullen door de aannemer zoveel mogelijk in acht worden genomen. Bij overschrijding zal de aannemer contact met de opdrachtgever opnemen, teneinde in goed overleg een nieuwe, voor beide partijen, redelijke (op) leveringstermijn vast te stellen. In geval de aannemer de aldus vastgestelde termijn wederom overschrijdt en dat aan haar verwijtbaar is, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden en wel 4 weken na ontvangst door de aannemer van een aangetekende sommatie tot (op) levering, indien aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De aannemer neemt geen aansprakelijkheid op zich voor schade die het gevolg is van overschrijding van de (op) levering. Iedere (deel) (op) levering wordt als afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle rechtsgevolgen daaraan verbonden.

Oplevering
Artikel 6

1. van oplevering van werk is sprake:

a. wanneer de aannemer de opdrachtgever ervan in kennis stelt dat het werk is voltooid en de aannemer het werk heeft goedgekeurd;

b. wanneer de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever het nalaat het werk binnen 8 dagen na dagtekening van gemelde kennisgeving op te nemen;

c. indien en voor zover het werk de opdrachtgever in gebruik wordt genomen.

2. Bij onthouding van het werk is de opdrachtgever verplicht daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de aannemer, onder opgaaf van redenen.

Betaling
Artikel 7

De consument moet de termijnrekeningen van de ondernemer binnen 7 dagen en de eindafrekening binnen 4 weken na ontvangst van de factuur betalen. Gebeurt dat niet, dan mag de ondernemer de wettelijke rente in rekening brengen. Blijft betaling uit, dan kan de ondernemer na aanmaning en aankondiging het werk stilleggen. De regelingen hierover zijn vastgelegd in de artikelen 10 en 14 van de Covo2010. 

Meer en minder werk
Artikel 8

De aanneemsom is de vaste prijs voor het afgesproken werk, maar de opdrachtgever kan tijdens de verbouwing alsnog besluiten bepaalde dingen anders te laten uitvoeren dan was afgesproken. In dat geval worden eventuele hogere of lagere kosten als meer- en minderwerk verrekend. De ondernemer moet de bijkomende of lagere kosten zo snel mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever opgeven en ook aangeven of de bouwtijd wordt verlengd door de wijzigingen. Als er geen schriftelijke meerwerkopdracht is, moet de ondernemer bewijzen dat er wel een meerwerkopdracht was. Belangrijke uitzondering hierop is wanneer de consument uit zich- zelf had moeten begrijpen dat er aan een bepaalde meerwerkopdracht een prijsverhoging vastzit (bijvoorbeeld een gouden kraan in plaats van een verchroomde kraan) of verlenging van de oplevertermijn. Meer- en minderwerk kunnen tijdens de verbouwing worden verrekend. 

Stelposten

In de aanneemsom kunnen ook stelposten zijn opgenomen. Stelposten zijn bedragen met het karakter van een “budget”. Stelposten worden gebruikt:
• omdat een bepaald onderdeel van het werk nog niet kan worden begroot (onvoldoende gegevens).
• omdat de consument over een onderdeel van het werk nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Dat is vaak het geval bij smaakgevoelige zaken, zoals een keuken, sanitair of tegelwerk. 

Overmacht
Artikel 9

Soms komt de ondernemer ondanks zorgvuldige opname vooraf toch voor onvoorziene omstandigheden te staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aanbouw die toch niet aan de bestaande fundering kan worden gekoppeld, of asbest dat onverwachts verwijderd dient te worden. De ondernemer moet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk waarschuwen, zodat opdrachtgever kan beslissen tot beperking of vereenvoudiging van het werk, of eventueel opzegging van de overeenkomst.

Van belang is hierbij in hoeverre de ondernemer had kunnen voorzien dat deze extra kosten zouden moeten worden gemaakt.  Als overmacht wordt onder meer aangemerkt: staking, demonstraties, oorlog, oorlogsdreiging, oproer, terreurdaden, molest, overstroming, ijsgang, waterschade, brand, ongevallen, overheidsmaatregelen, storingen in de middelen van transport, evenals toerekenbare niet nakoming van de leveranciers van de aannemer.

Reclames
Artikel 10

Reclames betreffende facturen als ook betreffende gebreken in het (op) geleverde dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer te worden medegedeeld, deze laatste met vermelding van de geconstateerde tekortkomingen. De reclametermijn bedraagt 14 dagen. Bij direct waarneembare gebreken neemt de reclametermijn een aanvang op het moment van (op) levering en bij onzichtbare/verborgen gebreken op het moment dat een gebrek is geconstateerd of had behoren te worden, maar met dien verstande dat iedere afspraak vervalt na afloop van 6 maanden na (op) levering. Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.  Goederen welke door de opdrachtgever zijn verwerkt of doorgeleverd worden zijn geacht te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever het gebrek middels een eenvoudige controle had kunnen/behoren te constateren. Het terugbrengen/ zenden/ nemen van goederen wordt door de aannemer eerst aanvaard nadat zij daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Indien de reclame door de aannemer akkoord wordt bevonden, worden de goederen naar de keuze van de aannemer, vergoed of vervangen. Een reclame heeft geen invloed op andere leveringen, die al eerder hebben plaats gevonden of later zullen plaatsvinden, ook niet indien genoemde (op) leveringen uit hoofde van dezelfde overeenkomst geschieden.  Reclames betreffende geringe afwijkingen in aantallen, gewicht, kleur en maatvoering komen niet voor reclame in aanmerking.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11

Alle door de aannemer geleverde goederen, ook al betreft het andere door de aannemer voordien of nadien geleverde goederen van die waarop de niet betaalde factuur betrekking heeft, blijft haar eigendom totdat alle facturen van de aannemer zijn voldaan.

Aansprakelijkheid van de aannemer
Artikel 12

De aannemer aanvaardt aansprakelijkheid voor schade aan het werk c.q. andere werken indien en voor zover deze is ontstaan dooropzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haar, haar personeel of ander onder haar toezicht vallende personen.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Artikel 13

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig en in de juiste vorm aanleveren van de door de aannemer benodigde gegevens en bescheiden. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.  De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid van de door of namens hem voorgeschreven constructies of werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals van de door of namens hem gegevens orders en aanwijzingen. Indien hetgeen door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld dan wel door hem wordt voorgeschreven gebreken heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Vergunningen

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (de aanvraag en bezit van) eventuele vergunningen die voor de opzet van het werk vereist zijn. Daaronder valt de omgevingsvergunning voor het bouwen (bouwvergunning) of het oprichten en in werking hebben van een inrichting.

Geschillen
Artikel 14

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, Tenzij partijen hun geschillen aan de Raad van arbitrage mochten hebben onderworpen zullen de geschillen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Garanties

Artikel 15

Na de oplevering volgt een serviceperiode van 2 maanden.  In de serviceperiode zal
de ondernemer tekortkomingen die zich dan voor het eerst manifesteren (en dus nog niet zichtbaar waren tijdens de oplevering) herstellen. Het gaat hier om gebreken aan het werk, dus bijvoorbeeld een piepende deur of een lekkend dak. Zaken die al wel zichtbaar waren tijdens de oplevering vallen hier niet onder en zijn normaal gesproken voor risico van de consument. Een belangrijke uitzondering vormt de situatie dat opgeleverde zaken afwijken van de overeenkomst. Bijvoorbeeld er is afgesproken dat er een driepuntsslot geleverd zou worden en er is een gewoon slot geleverd. Als dit in de serviceperiode wordt geconstateerd, zal de ondernemer alsnog hetgeen is afgesproken moeten leveren, tenzij dit redelijkerwijs niet meer van de ondernemer verlangd kan worden.
Na de serviceperiode blijft de ondernemer nog 5 jaar aansprakelijk voor tekortkomingen die niet eerder ontdekt hadden kunnen worden.  Voor een compleet overzicht van de garantieregelingen verwijzen wij u graag naar de Consumentenvoorwaarden: Covo2010.

AVA 2013

Bouwend Nederland heeft in 2013 de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) vervangen door een meer eigentijdse versie, de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013). De AVA 1992 en de AVA 2013 zijn geschreven voor de situatie dat je geen voortdurend deskundig toezicht, de zogenaamde directie, op de bouwplaats hebt.Ten opzichte van de AVA 1992 is de AVA 2013 ingrijpend gewijzigd. Veel wijzigingen zijn in het voordeel van de aannemer, maar op veel onderdelen is de AVA 2013 ook aangepast aan het Burgerlijk Wetboek.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie. 

Met de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld.

Persoonsgegevens zijn elke gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dit wil zeggen dat de gegevens en informatie direct over iemand gaan of herleidbaar zijn naar een bepaald persoon. Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens, denk aan naam, adres en geboortedatum.

Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens door LCA Bouw & Advies op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.   Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens   

      te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij        

      rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Wanneer de      

      overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de Opdrachtnemer de 

      Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan   

      de Opdrachtgever en/of vernietigen.   

A. Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

B. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

C. De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

D. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

E. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

F. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:

1. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;

2. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;

3. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;

4. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;

5. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het

Datalek te verhelpen;

6. de oorzaak van het Datalek;

7. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

G. De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 Portretrecht

  1. LCA Bouw & Advies houdt zich het recht voor om foto’s en opnames van aangenomen       werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
  2. LCA Bouw & Advies houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie, doch nimmer zonder overleg.
  3. Bezwaar tegen openbaarmaking van beeldmateriaal dient voorafgaand aan de overeenkomst bij LCA Bouw & Advies schriftelijk bekend gemaakt te worden

4.    Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.